Aktualizacja 15-03-2020 PDF Drukuj Email
Niedziela, 15 Marzec 2020 10:41
 • na wydruku kartoteki budynku (wersja "poszerzona") dodany wydruk informacji "czy budynek jest wiatą" oraz "budynek gotowy na szybki internet"
 • w raporcie "Zestawienie użytków" dodana możliwość wyboru jednostki ewidencyjnej
 • dodana możliwość ustawienia liczby miejsc po kropce dla współrzędnych na wykazach punktów
 • dodany nowy formularz WZDE dla działki zawierający dane właścicieli i władających (wzde_dz_z_wlascicielami_i_wladajacymi)
 • dodana opcja generowania wydruku "Wyrys i wypis"
 • w raporcie WZDE dla działek dodane opcje "działki występujące w pliku z danymi dla stanu nowego" oraz "nie generuj WZDE jeśli użytki i powierzchnie w stanie nowym są takie same jak w stanie dotychczasowym"
 • dodana nowa opcja analizy danych "Położenie budynków względem użytków"
 • w protokole przyjęcia granic dodane nowe pola do automatycznego uzupełnienia ([akt_woj], [akt_pow] ....)
 • dodana "szybka ścieżka" do generowania protokołu przyjęcia granic:
  ustawiamy się na liście działek na działce głównej i:
  - Ctrl O - usuniecie zaznaczeń działek
  - Ctrl S - zaznaczenie sąsiednich działek
  - Ctrl P - wywołanie okna protokółu
  - Enter - wywołanie okna podglądu protokołu
 
Aktualizacja 07-01-2020 PDF Drukuj Email
Wtorek, 07 Styczeń 2020 11:01

 

UWAGA! Osoby które wykonały aktualizację programu przed godz. 10:45 08-01-2020 - prosimy o ponowną aktualizację. W poprzedniej nie wszystkie obiekty były importowane z pliku GML.

 • w wyszukiwaniu osób dodana możliwość wyboru charakteru osoby (właściciel/władający) przy zaznaczanie działek na liście w których występuje dana osoba:
 • poprawione sortowanie w oknie Adresowania (po kliknięciu na nazwę kolumny)
 • dodane nowe opcje w "Protokole ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych".
  1. "grupuj osoby w zestawieniu alfabetycznym (w wersji 1, 2, 4)" wyłączenie tej opcji powoduje, że wiersz z daną osobą powielany jest tyle razy, w ilu działkach występuje dana osoba
  2. "w zestawieniu drukuj id. działki zamiast numeru"
 • dodana opcja pobierania geometrii z usługi ULDK. Jeśli otrzymane dane nie zawierają geometrii działek to możemy ją pobrać dla zaznaczonych działek korzystając z opcji:
 • dodana możliwość włączenia wyświetlania w tle mapy OpenStreetMap
 • dodany odczyt klasy obiektów EGB_BlokBudynku - tworzona jest warstwa o nazwie "blok_budynku"
 • dodana możliwość pobrania geometrii działki(ek) przez podanie ich identyfikatorów:
 
Aktualizacja 21-11-2019 PDF Drukuj Email
Czwartek, 21 Listopad 2019 10:59
 • w oknie "Adresowanie" dodane zapamiętywanie ustawienia szerokości i położenia kolumn tabelki z danymi osób
 • w legendzie dodana opcja do zmiany stylu mapy. Do wyboru jest opcja z kolorowaniem użytków oraz opcja bez kolorowania upodabniająca widok mapy do mapy ewidencyjnej

 • dodana możliwość wczytania pliku tekstowego (lub Excel xls) zawierającego współrzędne punktów (zakładana jest nowa warstwa o nazwie zgodnej z nazwą pliku i punkty wyświetlane są na mapie)
 • w opcji "Adresowanie" w szablonach pism dodane nowe pole do wstawienia na piśmie: "Otrzymują - tabelka"
 • w opcji "Adresowanie" dodany nowy szablon zwrotki (pomarańczowa)
 • dodana nowa opcja generowania protokołu przebiegu granic. Zaznaczenie tej opcji powoduje, że z puli zaznaczonych na liście działek, wyszukiwane są wszystkie sąsiadujące odcinki granic. Wyznaczone w ten sposób pary działek umieszczane są na protokole.
 • dodana nowa wersja wydruku WZDE dla punktów (v. 2)
 • dodana możliwość edycji szablonów wydruku wykazów punktów oraz możliwość wyłączenia drukowania ostatniego punktu jeśli jest taki sam jak pierwszy
 • dodana opcja (zakładka "Drukowanie danych") "drukuj zawartość pola "nazwa własna" w adresach". UWAGA Opcja jest domyślnie włączona, jeśli w danych otrzymywanych z urzędu są zawarte informację, które nie powinny pojawiać się w adresie proszę opcję wyłączyć. Zdarzają się jednak przypadki gdy w tym polu znajduje się np nazwa ulicy lub inne informacje istotne przy adresowaniu.

 

 
Aktualizacja 02-07-2019 PDF Drukuj Email
Wtorek, 02 Lipiec 2019 10:22
 • dla warstwy "uzytki_w_dzialce" dodane eksport oznaczeń do pliku dxf
 • w opcji tworzenia WZDE dla działki dodana możliwość wskazania pliku tekstowego z nowymi numerami działek
 • dodany raport "Zestawienie właścicieli i władających z informacją o działkach sąsiednich"
 • poprawiony wybór czcionki w oknie edycji szablonów pism
 
Aktualizacja 27-05-2019 PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 27 Maj 2019 20:02
 • poprawki w obsłudze WMS: dodana obsługa serwisów WMS działających po protokole https oraz dodana obsługa przekierowań. Jeśli korzystali Państwo z serwisu Geoportalu (który został przekierowany na nowy adres) dotyczącego działek to proszę odświeżyć adres i ponownie wybrać poniższe elementy. UWAGA! Dobra jakość jest do uzyskania wtedy gdy wskażemy układ zgodny z danymi na jakich pracujemy.

 • w opcji edycji szablonu pisma dodane nowe pole "Numer(y) działki z numerem KW"
 • w opcjach generowania książki nadawczej (Adresowanie) dodane opcje: "w "Linia 2" wstawiaj id pracy" oraz "drukuj numery działek"
 • w raporcie "Protokół przyjęcia granic" dodana możliwość edycji szablonu raportu
 • w opcji "Adresowanie" dodana możliwość wstawiania do szablonu pisma identyfikatora pracy geodezyjnej
 • w opcji "Adresowanie" dodane 2 nowe opcje (przycisk "Wstaw") do wstawienia godziny i daty dla zaznaczonych rekordów (zaznaczanie z Ctrl lub Shift)
 • zmieniona kolejność eksportu danych punktów do pliku tekstowego oraz kolejność wydruku atrybutów na wypisie z części graficznej. Aktualna: ZRD, BPP, STB, RZG
 • w opcji analizy budynków "Budynki istniejące w bazie opisowej i nie posiadające grafiki" dodana kolumna z wydrukiem numeru działki
 • w raporcie "Zestawienie właścicieli" dodana opcja "tylko zaznaczone działki"
 • na wypisie dla działki dodany wydruk informacji o jednostce ewidencyjnej. Pole pojawi się automatycznie o ile druk wypisu nie był modyfikowany. W tym drugim przypadku (w razie potrzeby) można dodać pole jak na rysunku:
 
Aktualizacja 15-03-2019 PDF Drukuj Email
Piątek, 15 Marzec 2019 11:31
 • przyśpieszone otwieranie wczytanych danych (zwłaszcza przy dużej liczbie działek)
 • poprawiona opcja "Narzędzia->Mapa grup rejestrowych" - teraz uwzględnia ona również grupę do jakiej należy władający (wymagane jest ponowne wczytanie pliku GML)
 
Aktualizacja 06-02-2019 PDF Drukuj Email
Środa, 06 Luty 2019 17:09
 • dodany wydruk: "WYKAZ ZMIAN DANYCH EWIDENCYJNYCH w zakresie numerycznego opisu granic", jako trzecia opcja wydruku współrzędnych obiektów na mapie
 • poprawki w wydruku informacji o dzierżawach (z danych pochodzących z GML)
 • poprawki w wydruku informacji z kartoteki lokali
 
Aktualizacja 18-12-2018 PDF Drukuj Email
Wtorek, 18 Grudzień 2018 09:36
 • dodana obsługa obiektów zdefiniowanych łukiem (dla danych z plików GML; łuki zamieniane są na obiekty liniowe)
 • w opcji drukowania mapy (np wyrys) dodana opcja generowania plików PDF dla zaznaczonych na liście działek. Po wybraniu tej opcji należy wskazać katalog docelowym, w którym zapisane zostaną utworzone pliki PDF.
 • w menu zaznaczania działek na liście dodana opcja "Zaznacz wybrane na mapie" - opcja zaznacza na liście te działki które zaznaczone są na mapie (np. przez klikanie z wciśniętym klawiszem Ctrl). Przypominamy, że klikając działki na mapie z wciśniętym lewym klawiszem Alt, jednocześnie zaznaczana jest działka na mapie i w tabeli.
 • w filtrowaniu działek dodana nowa opcja filtrowania przez podanie sposobu zagospodarowania. Dodatkowo zmienione zostało działanie tego okna: do tej pory warunki łączyły się przez operator "lub" a teraz "i" (można teraz wyfiltrować np osoby fizyczne jednocześnie posiadające Ls)
 • w opcji adresowania dodane pole do wpisania startowego numeru "Lp" przy generowaniu pism oraz kopert i zwrotek
 • poprawiony wydruk mapy i wyrysu
 
Aktualizacja 09-11-2018 PDF Drukuj Email
Piątek, 09 Listopad 2018 10:51
 • dodana opcja analizy danych: "Położenie budynków - różnice między częścią graficzną a opisową" sprawdzająca położenie geometryczne budynków względem działek i porównująca tą informację z powiązaniem zawartym w bazie opisowej
 • w Widok->Budynki dodana opcja zapisu widocznych na liście budynków do pliku SHP
 • dodany nowy raport "Wykaz zmian danych ewidencyjnych dla działki - łączenie zaznaczonych działek"
 • w opcji "Adresowanie" w czasie dodawania działek dodana opcja "Typ działki" (do wyboru "główna" lub "sąsiednia") - pole wykorzystywane przy tworzeniu szablonów pism np. do wstawienia numeru działki głównej
 • dodane 2 nowe opcje analizy danych:"Budynki istniejące w bazie opisowej i nie posiadające grafiki", "Budynki nie istniejące w bazie opisowej a posiadające grafikę"
 • w opcji "Adresowanie" -> "Import z XLS, CSV" dodana do importu kolumna numer działki
 • w opcji "Adresowanie" w czasie dodawania działek dodana opcja "numery działek zapisuj z numerem obrębu"
 • w opcji "Adresowanie" pisma generowane są teraz tylko dla widocznych (przefiltrowanych) rekordów
 • w raporcie "Protokół przyjęcia granic" dodana kolumna numer obrębu oraz wstawianie sygnatur dokumentów do kolumny "Wyszczególnienie dokumentów ..."
 • w eksporcie punktów do pliku tekstowego dodana możliwość włączenia kolumny czy punkt należy do granicy spornej
 • w oknie danych lokali w opcji wydruku pozycji kartoteki lokali dodana opcja "drukuj właścicieli lokali"
 • poprawki w oknie danych dotyczących Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) oraz dodany eksport "Do pliku CSV - raport dla rzeczoznawcy" zawierający kolumny: "Rodzaj zapisu","Data zawarcia umowy","Cena transakcji","Sygnatura akt","Strona sprzedająca","Strona kupująca","Numery działek","Suma pow. działek","Przeznaczenie w MPZP", "Suma pow. budynków","Główne fukcje budynków","Województwo","Powiat","Gmina","Miejscowość","Ulica"'
 • w opcji "Adresowanie" dodana możliwość wygenerowania druku potwierdzenia nadania przesyłki poleconej
 • poprawki w wydruku wypisu z danych graficznych
 • na wypisie dla działki w danych budynków dodana kolumna PKOB i informacja o statusie budynku
 
Aktualizacja 24-09-2018 PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 24 Wrzesień 2018 08:40
 • na wypisie z części graficznej dodany atrybut czy punkt należy do spornej granicy (atrybut występuje wyłącznie w plikach GML)
 • zaznaczanie działek z lewym Altem na mapie zaznacza/odznacza też działki w tabeli
 • opcja "Narzędzia->Ukryj dane osobowe" ukrywa na wypisach teraz również numery KW
 • w menu "Narzędzia" dodane 4 opcje analizy danych: "Porównanie powierzchni ewidencyjnych działek z zewnętrznym plikiem SWD/GML", "Porównanie powierzchni ewidencyjnych działek i użytków z zewnętrznym plikiem SWD/GML", "Działki istniejące w bazie opisowej i nie posiadające grafiki", "Działki nie istniejące w bazie opisowej a posiadające grafikę"
 • w menu "Wiadomości" dodana opcja automatycznej aktualizacji programu:
  Aktualizacja
 
Aktualizacja 28-08-2018 PDF Drukuj Email
Wtorek, 28 Sierpień 2018 08:00
 • kolejne poprawki działania opcji podglądu na mapie Google po zmianach wprowadzonych przez Google 14-08-2018
 • dodane nowe opcje eksportu: "Eksport do SHP warstwy działek z danymi adresowymi i rodzajem własności/władania" i "Eksport do SHP warstwy działek z danymi właścicieli i rodzajem własności/władania"
 • w opcji "Adresowanie" w szablonach pism dodane pole "Adres działki"
 • poprawki drobnych błędów
 
Aktualizacja 14-08-2018 PDF Drukuj Email
Wtorek, 14 Sierpień 2018 12:12
 • poprawa działania map Google po zmianach wprowadzonych przez Google 14-08-2018
 • dodane nowe wersje wykazu zmian dla działki i wykazu zmian dla budynku
 • dodana opcja umożliwiająca wygenerowanie "Dokumentu własnego" hurtem dla wszystkich zaznaczonych działek
 • w opcji Adresowanie szablony pism dodane pola: imiona rodziców, jednostka rejestrowa i numer KW i innych dokumentów własności
 • w opcji Adresowanie dodana możliwość importowania danych adresowych z plików xls/csv
 • dodane kolorowanie działek powiązanych z wybranym dokumentem
 • w oknie wyszukiwania jednostki rejestrowej dodana opcja: zaznacz działki wchodzące w skład jednostki na liście działek
 • poprawki w wydruku kartoteki lokali
 
Aktualizacja 01-03-2018 PDF Drukuj Email
Czwartek, 01 Marzec 2018 19:14
 • dodane wydruki z kartoteki lokali
Lokale

 • w raporcie wykaz właścicieli i władających dodana kolumna z adresem działki
 • w raporcie wykaz właścicieli i władających dodana druga wersja eksportu do pliku txt (każda osoba w oddzielnym wierszu)
 • dodana opcja usuwania działek nie przecinających się z obiektami z wybranej warstwy
 • w widoku Osób dodany wydruk sumy klasoużytków z działek w których występuje osoba
 • filtrowanie działek powierzchnią
Filtr działek
 
Aktualizacja 24-01-2018 PDF Drukuj Email
Środa, 24 Styczeń 2018 21:25
 • w oknie legendy pod prawym przyciskiem dodane opcje przenoszenia warstwy na mapie
Przenoszenie warstw

 

 • poprawki w odczycie danych podmiotu grupowego (z gml)
 • w opcji definiowania stylu wyświetlania warstwy dodana opcja pobierania koloru obiektu na mapie z bazy danych oraz możliwość zmiany rozmiaru markera
Styl

 • zmienione wyświetlanie danych w oknie dokumentów. Teraz jest to lista wszystkich dokumentów z możliwością szybkiego wyszukania przez wpisanie fragmentu tekstu
Wyszukiwanie dokumentów

 • dodane drukowanie grupy rejestrowej na wypisie dla działki (dla danych pochodzących z gml)
Grupa rej.

 • poprawiony eksport grupy rejestrowej do plików dbf i xls

 

 
Aktualizacja 09-01-2018 PDF Drukuj Email
Wtorek, 09 Styczeń 2018 13:00
 • na zakładce wykazu współrzędnych dodana opcja bezpośredniego eksportu do pliku csv (kolumny oddzielone znakiem ";")
Eksport do CSV

 

 • dodana opcja umożliwiająca kolorowanie punktów w zależności od wartości pola w bazie danych (np różne kolory w zależności od wartości atrybutu BPP):
Kolory punktów

 

 • w opcji "Widok->Wyszukiwanie osób" dodana możliwość utworzenia pojedynczego PDF-a z wszystkimi jednostkami rejestrowymi w których występuje wybrana osoba
 • w opcji "Widok->Wyszukiwanie jednostek rejestrowych" dodana możliwość utworzenia pojedynczego PDF-a z wszystkimi widocznymi w tabelce jednostkami rejestrowymi
 • dodana opcja eksportu do formatu SHP bez danych osób fizycznych
 • do opcji eksportu: "Eksport do SHP warstwy działek z danymi właścicieli" dodane pole "udział"
 • dodany "poszerzony" wzór raportu "kartoteka budynku":
Kartoteka bud.

 

 • dodana opcja "Eksportuj zaznaczone działki do pojedynczego pliku PDF":
PDF
 
 •  dla danych pochodzących z plików GML dodany odczyt obiektów związanych z budynkami (tarasy, werandy, schody itp.). Obiekty te są importowane na warstwę o nazwie "ob_zwiazane":
  Obiekty związane

 

 
Aktualizacja 06-11-2017 PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 06 Listopad 2017 12:53
 • poprawki w odczycie tagu "dodatkoweInformacje" z formatu GML
 • poprawka odczytu danych do kolumny "ozn" dla warstwy budynków
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 6