Aktualizacja 18-12-2018 PDF Drukuj Email
Wtorek, 18 Grudzień 2018 09:36
 • dodana obsługa obiektów zdefiniowanych łukiem (dla danych z plików GML; łuki zamieniane są na obiekty liniowe)
 • w opcji drukowania mapy (np wyrys) dodana opcja generowania plików PDF dla zaznaczonych na liście działek. Po wybraniu tej opcji należy wskazać katalog docelowym, w którym zapisane zostaną utworzone pliki PDF.
 • w menu zaznaczania działek na liście dodana opcja "Zaznacz wybrane na mapie" - opcja zaznacza na liście te działki które zaznaczone są na mapie (np. przez klikanie z wciśniętym klawiszem Ctrl). Przypominamy, że klikając działki na mapie z wciśniętym lewym klawiszem Alt, jednocześnie zaznaczana jest działka na mapie i w tabeli.
 • w filtrowaniu działek dodana nowa opcja filtrowania przez podanie sposobu zagospodarowania. Dodatkowo zmienione zostało działanie tego okna: do tej pory warunki łączyły się przez operator "lub" a teraz "i" (można teraz wyfiltrować np osoby fizyczne jednocześnie posiadające Ls)
 • w opcji adresowania dodane pole do wpisania startowego numeru "Lp" przy generowaniu pism oraz kopert i zwrotek
 • poprawiony wydruk mapy i wyrysu
 
Aktualizacja 09-11-2018 PDF Drukuj Email
Piątek, 09 Listopad 2018 10:51
 • dodana opcja analizy danych: "Położenie budynków - różnice między częścią graficzną a opisową" sprawdzająca położenie geometryczne budynków względem działek i porównująca tą informację z powiązaniem zawartym w bazie opisowej
 • w Widok->Budynki dodana opcja zapisu widocznych na liście budynków do pliku SHP
 • dodany nowy raport "Wykaz zmian danych ewidencyjnych dla działki - łączenie zaznaczonych działek"
 • w opcji "Adresowanie" w czasie dodawania działek dodana opcja "Typ działki" (do wyboru "główna" lub "sąsiednia") - pole wykorzystywane przy tworzeniu szablonów pism np. do wstawienia numeru działki głównej
 • dodane 2 nowe opcje analizy danych:"Budynki istniejące w bazie opisowej i nie posiadające grafiki", "Budynki nie istniejące w bazie opisowej a posiadające grafikę"
 • w opcji "Adresowanie" -> "Import z XLS, CSV" dodana do importu kolumna numer działki
 • w opcji "Adresowanie" w czasie dodawania działek dodana opcja "numery działek zapisuj z numerem obrębu"
 • w opcji "Adresowanie" pisma generowane są teraz tylko dla widocznych (przefiltrowanych) rekordów
 • w raporcie "Protokół przyjęcia granic" dodana kolumna numer obrębu oraz wstawianie sygnatur dokumentów do kolumny "Wyszczególnienie dokumentów ..."
 • w eksporcie punktów do pliku tekstowego dodana możliwość włączenia kolumny czy punkt należy do granicy spornej
 • w oknie danych lokali w opcji wydruku pozycji kartoteki lokali dodana opcja "drukuj właścicieli lokali"
 • poprawki w oknie danych dotyczących Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) oraz dodany eksport "Do pliku CSV - raport dla rzeczoznawcy" zawierający kolumny: "Rodzaj zapisu","Data zawarcia umowy","Cena transakcji","Sygnatura akt","Strona sprzedająca","Strona kupująca","Numery działek","Suma pow. działek","Przeznaczenie w MPZP", "Suma pow. budynków","Główne fukcje budynków","Województwo","Powiat","Gmina","Miejscowość","Ulica"'
 • w opcji "Adresowanie" dodana możliwość wygenerowania druku potwierdzenia nadania przesyłki poleconej
 • poprawki w wydruku wypisu z danych graficznych
 • na wypisie dla działki w danych budynków dodana kolumna PKOB i informacja o statusie budynku
 
Aktualizacja 24-09-2018 PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 24 Wrzesień 2018 08:40
 • na wypisie z części graficznej dodany atrybut czy punkt należy do spornej granicy (atrybut występuje wyłącznie w plikach GML)
 • zaznaczanie działek z lewym Altem na mapie zaznacza/odznacza też działki w tabeli
 • opcja "Narzędzia->Ukryj dane osobowe" ukrywa na wypisach teraz również numery KW
 • w menu "Narzędzia" dodane 4 opcje analizy danych: "Porównanie powierzchni ewidencyjnych działek z zewnętrznym plikiem SWD/GML", "Porównanie powierzchni ewidencyjnych działek i użytków z zewnętrznym plikiem SWD/GML", "Działki istniejące w bazie opisowej i nie posiadające grafiki", "Działki nie istniejące w bazie opisowej a posiadające grafikę"
 • w menu "Wiadomości" dodana opcja automatycznej aktualizacji programu:
  Aktualizacja
 
Aktualizacja 28-08-2018 PDF Drukuj Email
Wtorek, 28 Sierpień 2018 08:00
 • kolejne poprawki działania opcji podglądu na mapie Google po zmianach wprowadzonych przez Google 14-08-2018
 • dodane nowe opcje eksportu: "Eksport do SHP warstwy działek z danymi adresowymi i rodzajem własności/władania" i "Eksport do SHP warstwy działek z danymi właścicieli i rodzajem własności/władania"
 • w opcji "Adresowanie" w szablonach pism dodane pole "Adres działki"
 • poprawki drobnych błędów
 
Aktualizacja 14-08-2018 PDF Drukuj Email
Wtorek, 14 Sierpień 2018 12:12
 • poprawa działania map Google po zmianach wprowadzonych przez Google 14-08-2018
 • dodane nowe wersje wykazu zmian dla działki i wykazu zmian dla budynku
 • dodana opcja umożliwiająca wygenerowanie "Dokumentu własnego" hurtem dla wszystkich zaznaczonych działek
 • w opcji Adresowanie szablony pism dodane pola: imiona rodziców, jednostka rejestrowa i numer KW i innych dokumentów własności
 • w opcji Adresowanie dodana możliwość importowania danych adresowych z plików xls/csv
 • dodane kolorowanie działek powiązanych z wybranym dokumentem
 • w oknie wyszukiwania jednostki rejestrowej dodana opcja: zaznacz działki wchodzące w skład jednostki na liście działek
 • poprawki w wydruku kartoteki lokali
 
Aktualizacja 01-03-2018 PDF Drukuj Email
Czwartek, 01 Marzec 2018 19:14
 • dodane wydruki z kartoteki lokali
Lokale

 • w raporcie wykaz właścicieli i władających dodana kolumna z adresem działki
 • w raporcie wykaz właścicieli i władających dodana druga wersja eksportu do pliku txt (każda osoba w oddzielnym wierszu)
 • dodana opcja usuwania działek nie przecinających się z obiektami z wybranej warstwy
 • w widoku Osób dodany wydruk sumy klasoużytków z działek w których występuje osoba
 • filtrowanie działek powierzchnią
Filtr działek
 
Aktualizacja 24-01-2018 PDF Drukuj Email
Środa, 24 Styczeń 2018 21:25
 • w oknie legendy pod prawym przyciskiem dodane opcje przenoszenia warstwy na mapie
Przenoszenie warstw

 

 • poprawki w odczycie danych podmiotu grupowego (z gml)
 • w opcji definiowania stylu wyświetlania warstwy dodana opcja pobierania koloru obiektu na mapie z bazy danych oraz możliwość zmiany rozmiaru markera
Styl

 • zmienione wyświetlanie danych w oknie dokumentów. Teraz jest to lista wszystkich dokumentów z możliwością szybkiego wyszukania przez wpisanie fragmentu tekstu
Wyszukiwanie dokumentów

 • dodane drukowanie grupy rejestrowej na wypisie dla działki (dla danych pochodzących z gml)
Grupa rej.

 • poprawiony eksport grupy rejestrowej do plików dbf i xls

 

 
Aktualizacja 09-01-2018 PDF Drukuj Email
Wtorek, 09 Styczeń 2018 13:00
 • na zakładce wykazu współrzędnych dodana opcja bezpośredniego eksportu do pliku csv (kolumny oddzielone znakiem ";")
Eksport do CSV

 

 • dodana opcja umożliwiająca kolorowanie punktów w zależności od wartości pola w bazie danych (np różne kolory w zależności od wartości atrybutu BPP):
Kolory punktów

 

 • w opcji "Widok->Wyszukiwanie osób" dodana możliwość utworzenia pojedynczego PDF-a z wszystkimi jednostkami rejestrowymi w których występuje wybrana osoba
 • w opcji "Widok->Wyszukiwanie jednostek rejestrowych" dodana możliwość utworzenia pojedynczego PDF-a z wszystkimi widocznymi w tabelce jednostkami rejestrowymi
 • dodana opcja eksportu do formatu SHP bez danych osób fizycznych
 • do opcji eksportu: "Eksport do SHP warstwy działek z danymi właścicieli" dodane pole "udział"
 • dodany "poszerzony" wzór raportu "kartoteka budynku":
Kartoteka bud.

 

 • dodana opcja "Eksportuj zaznaczone działki do pojedynczego pliku PDF":
PDF
 
 •  dla danych pochodzących z plików GML dodany odczyt obiektów związanych z budynkami (tarasy, werandy, schody itp.). Obiekty te są importowane na warstwę o nazwie "ob_zwiazane":
  Obiekty związane

 

 
Aktualizacja 06-11-2017 PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 06 Listopad 2017 12:53
 • poprawki w odczycie tagu "dodatkoweInformacje" z formatu GML
 • poprawka odczytu danych do kolumny "ozn" dla warstwy budynków
 
Aktualizacja 27-10-2017 PDF Drukuj Email
Piątek, 27 Październik 2017 10:51
 • dodana opcja "drukuj w stopce dane zalogowanego użytkownika"
 • dla warstwy budynków dodane nowe pole "OZN" w którym przechowywane jest oznaczenie budynku umieszczane na mapach (2m, 1g itp). Pole to można wykorzystać do wstawienia etykiet na mapę dla warstwy budynków
  Oznaczenie budynku
 • dodany raport "Zestawienie dokumentów"
 • dodana 4 wersja protokołu ustalenia przebiegu granic (w formacie A3)
 • poprawki w eksporcie do dxf w opcji "Eksport do dxf (widoczne warstwy w jednym pliku)" - dodany eksport punktów i etykiet dla warstw budynków, obrębów i jednostek ewidencyjnych
 
Aktualizacja 11-10-2017 PDF Drukuj Email
Środa, 11 Październik 2017 15:55
 • dodana do wyboru opcja wydruku mapy w oknie informacji o działce (mapa/zarys)
  Druk mapy

 

 • dodana opcja druku pism w kolejności zgodnej z zakładką osoby. Jeśli na tej zakładce posortujemy (klikając na nagłówek kolumny) rekordy to pisma będą drukowane w takiej kolejności jak uzyskana w tabelce. Opcja ta ogranicza również zakres wydruku jeżeli użyjemy filtra w tabeli osób (wydrukowane będą tylko pisma dla osób widocznych w tabeli)
 • poprawione adresowanie kopert z pozycji okna wypisu z rejestru
 • dodana opcja eksportu zbiorczego warstw do formatu dxf (eksportowane są widoczne na mapie warstwy)
  DXF

DXF

 
Aktualizacja 06-09-2017 PDF Drukuj Email
Środa, 06 Wrzesień 2017 10:48
 • dodany odczyt statusów przesyłek z systemu Poczty Polskiej (Narzędzia->Adresowanie)
  Statusy
 • do wzorów pism w opcji Narzędzia->Adresowanie i "Pisma własne" (w oknie informacji o działce) dodane pola: Identyfikator działki, Numer jednostki ewidencyjnej.
 • do wzorów pism w opcji "Pisma własne" w oknie informacji o działce dodana możliwość wstawienia pól dotyczących działek sąsiednich
 
Aktualizacja 30-07-2017 PDF Drukuj Email
Niedziela, 30 Lipiec 2017 11:15
 • dla danych z plików GML dodany odczyt informacji o źródle danych o przebiegu granic (sygnatura, data przekazania do zasobu, nazwa wykonawcy). Dane te są wyświetlane w tabelce "Dokumenty"
 • w opcjach (zakładka "Baza") dodana możliwość zmiany wielkości pól bazy (np. na dane adresowe)
 • w opcji "Adresowanie->Pisma" dodano możliwość wstawienia do wzoru pisma pola "powierzchnia ewidencyjna". Proszę zwrócić uwagę że przy jednej osobie może być kilka działek i wtedy wartość będzie sumą powierzchni tych działek
 • w raporcie "Zestawienie osób" dodane drukowanie adresu do korespondencji (tylko dla danych pochodzących z GML)
 • w opcji "Adresowanie" przy dodawaniu osób dodana opcja do wyboru czy dodawać adres zameldowania czy do korespondencji (jeśli istnieje)
  Adres do korespondencji
 • poprawiony import danych dotyczących podmiotów gospodarujących zasobami nieruchomości SP lub JST (dla danych pochodzących z GML)
 • dodany system powiadomień o nowościach w programie
  Nowości
 
Aktualizacja 26-06-2017 PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 26 Czerwiec 2017 14:08
 • dodany wydruk wypisu z części graficznej dla zaznaczonych działek:
Wypis z części graficznej

 • w opcji "Adresowanie->Pisma" dodano możliwość wstawienia do wzoru pisma pola "otrzymują", do którego trafiają nazwiska/nazwy pozostałych osób z listy adresowej
 • poprawki eksportu danych do pliku xls do systemu PP e-nadawca
 
Aktualizacja 26-05-2017 PDF Drukuj Email
Piątek, 26 Maj 2017 19:38
 • poprawione działanie opcji pobierania danych z serwerów WMS
 
Aktualizacja 19-05-2017 PDF Drukuj Email
Piątek, 19 Maj 2017 19:40
 • przywrócone działanie opcji podglądu Google Maps po zmianach wprowadzonych przez Google 16 maja 2017
 • zmienione wyświetlanie etykiet dla obiektów liniowych - teraz etykieta układa się pod kątem wzdłuż linii obiektu
 • w legendzie dodana opcja tworzenia grup warstw. Po dodaniu nowej grupy możemy do niej przeciągnąć myszką wybraną warstwę. Przy dodawaniu warstwy ikonką "+" jeśli podświetlona jest grupa w legendzie to nowo dodawane warstwy trafią bezpośrednio do tej grupy. W przeciwnym razie wczytywany plik trafi do grupy "Inne"
Grupy

 

 • w raporcie "Protokół ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych" dodana możliwość wygenerowania alfabetycznego zestawienia osób
Zestawienie osób

 

 • w opcji Adresowanie dodany raport "Alfabetyczne zestawienie osób"
 • poszerzony odczyt danych o budynkach z plików GML (do wypełnienia raportu wzde dla budynku)
 • w raporcie "Protokół ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych" dodano wersję 3 (nie powielającą danych działki przedmiotowej)
 • w opcji eksportu punktów do pliku tekstowego dodano możliwość określenia zakresu (wszystkie/zaznaczone działki)
 • dodane pola do wstawiania do pism w opcji adresowanie (działki sąsiednie)
 • dodano opcję Narzędzia->Statystyka - zliczającą obiekty ewidencji
 • w raporcie "Skorowidz działek" dodane podsumowanie powierzchni
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 Następna > Ostatnie >>

Strona 2 z 7