Pobieranie danych z Geoportalu PDF Drukuj Email

Opcja dostępna w menu "Narzędzia->Wczytaj dane z Geoportalu" pozwala na uzupełnienie mapy o podkład w postaci zdjęć lotniczych (ortofotmapa), podkładów map topograficznych lub też zaczytanie danych katastralnych (działki) jeśli z pliku SWD pozyskaliśmy tylko dane opisowe.

Geoportal

Dane z Geoportalu pobierane są w układzie współrzędnych 1992 - dlatego też (jeśli istniejąca mapa posiada współrzędne w innym układzie) przed pobraniem danych należy przetransformować mapę do układu 1992. Można to wykonać korzystając z opcji: "Narzędzia->Transformacja współrzędnych"

Przed pobieraniem danych należy określić zakres pobierania przez podanie współrzędnych narożników prostokąta. Współrzędne te można wyznaczyć jako maksymalny zakres istniejącej mapy klikając na ikonkę Zakres lub też odczytać ze strony http://maps.geoportal.gov.pl/webclient/

Geoportal

Ponadto w ramce "Treść" należy wskazać typ pobieranych danych. "Dane katastralne" można pobierać wtedy gdy posiadamy tylko dane opisowe. Po ich pobraniu informacje z bazy danych zostają skojarzone z zaimportowanymi działkami pozwalając na szybkie odszukanie działki na mapie.

Dodatkowo możemy określić rozmiar pobieranego "kafelka" danych i jego rozdzielczość w pikselach.

Po pobraniu ortofotomapy domyślne ustawienia warstwy użytków przesłaniają jej treść (rys1). Korzystając z legendy można wyłączyć wyświetlanie użytków lub skorzystać z opcji "Styl warstwy" i zmienić parametr "Przeźroczystość" (rys2)

 

rys1

 

rys2

Może się zdarzyć że nie zostaną pobrane wszystkie części mapy. W takim wypadku można wybrać ponownie opcję wczytywania z geoportalu (bez zmiany zakresu) - program podejmie próbę ściągnięcia brakujących fragmentów.

Pobrane dane zapisywane są w podkatalogu o nazwie "geoportal". Zapisane w nim fragmenty ortofotomapy lub mapy topograficznej nie są usuwane przy wczytywaniu pliku SWD. Pozwala to na szybkie przywołanie pobranych danych w przypadku wczytania nowego pliku SWD (nie ma potrzeby czasochłonnego pobierania danych z internetu).

Korzystając z ikonek mamy możliwość załadowania na mapę pobranych danych lub też ich usunięcie. Ikonka z "+" wczytuje te fragmenty które mieszczą się w widocznym zakresie mapy. Ikonka z "-" usuwa z mapy wszystkie podkłady pochodzące z Geoportalu (nie usuwając ich fizycznie z dysku).

 

Mapa topograficzna 25/65

 

 

Mapa topograficzna 10/65